O nas

About us

Firma LeaderTech Ltd. ltd Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem firmy TEADIT International na terenie naszego kraju. Firma LeaderTech Ltd. powstała w 2004 roku i od tego czasu stała się liderem w produkcji innowacyjnych materiałów uszczelniających. LeaderTech Ltd. specjalizuje się głównie w remontach armatury przemysłowej współpracując z firmami z branży chemicznej, petrochemicznej, celulozowo-papierniczej, energetycznej, spożywczej i farmaceutycznej na terenie całego kraju.

Doświadczenie i kwalifikacje naszej kadry technicznej zajmującej się również serwisem uszczelnień technicznych i zapewnieniem kompleksowego serwisu armatury przemysłowej, sprawia, że nasza firma jest w stanie sprostać wymaganiom swoich partnerów i oferować im serwis na najwyższym poziomie. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie podparte niezależnymi certyfikatami wydanymi przez wiele instytucji akredytujących w tym UDT CERT. Nasz park maszynowy oraz młoda i dynamiczna kadra, która chce się rozwijać, sprawia, że nasza praca jest efektywna i spełnia oczekiwania firm, które obdarzyły nas zaufaniem.

LeaderTech Ltd. is the official representative of International company in Poland. LeaderTech Ltd. company was established in 2004 and since then, it has been the leader in manufacturing innovative sealing materials. We are mainly specializing in repairs of industrial fittings, cooperating with a wide range of companies from different industries, such as the chemicals and pharmaceuticals, petrochemical, pulp and paper, Energy and food industry on the entire area of Poland.

Experience and qualifications of our technical staff, servicing technical seals and providing comprehensive service of industrial fittings, enable our company to meet the expectations of our partners and to offer them service on the highest technical level. We have the necessary knowledge and experience supported by plenty of independent certifications issued by accrediting bodies, including UDT CERT. Our machinery and young, dynamic team, which is willing to develop their abilities, enables us to work effectively and to meet the expecations of companies that put their trust in us.

Oferta

We offer

LeaderTech Ltd. posiada dział cięcia maszynami, Posiadamy m.in. maszyny CNC Kimla, dzięki którym możliwe jest cięcie miękkich materiałów do 6-7 mm, głównie płyt uszczelkarskich.

Waterjet firmy Tech Jet – maszyna do cięcia wodą została zakupiona przez naszą firmę w ostatnim czasie po to, aby zapewnić firmie dalszy rozwój i otworzyć przed nami nowe możliwości. Waterjet, używając wody oraz garnetu, jest w stanie przeciąć metal do 200 mm, stale kwasoodporne, stal czarną, granit, szkło, ceramikę, skórę, materiały uszczelniające, tworzywa sztuczne itp.

Nasza firma, która stawiana rozwój i nowoczesność, cały czas wyposaża nasz park maszynowy w nowe urządzenia. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy produkcję uszczelek spiralnych. Firma zakupiła całą linię produkcyjną włącznie ze znakowarką uszczelek w dowolny sposób. Stałe do produkcji do produkcji to AISI 304, AISI 316, Titan. Produkowanie uszczelek spiralnych zapewni naszym klientom szybką dostawę najwyższej jakości uszczelek, które znajdują idealne zastosowanie dla uszczelnień podlegających dużym skokom ciśnienia i temperatury (zakres produkcyjny do Dw15 do 3500 mm). Jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych o wydajności do 800 szt./h spowodowała, iż firma LeaderTech Ltd. stała się liderem w produkcji uszczelek spiralnych z różnych materiałów w tej części Europy

LeaderTech Ltd.Has professional cutting machines than can cut various material. In our workshop there is a CNC cutting machine (Kimla), which cuts soft materials up to 7 mm, mostly gasket sheets.

A Waterjet-cutter is a machine that has been bought by LeaderTech Ltd. Recently in order to ensure our company further development and open up new opportunities for us. Waterjet cuts wide variety of materials using a very high-pressure jet of water with garnet abrasive. It is able to cut materials up to 200 mm: stainless steel, black steel, granite, glass, ceramics, leather, sealing materials, plastic etc.

Our company, which sets priority on the development, is continuously improving and equipping our machinery. In recent times, we have started manufacturing spiral gaskets. The company bought the whole production line, including marking gaskets arbitrarily. The materials that are permanently used during production are: Producing wound spiral gaskets provides our clients quick delivery of top quality gaskets, that are ideal for sealants which are exposed to high temperature and pressure fluctuations (manufacturing range from DN15 to 3500 mm). One of the most modern production lines, with productivity up to 800 units/hour, makes Leadertech Ltd. A leader in manufacturing wound spiral gaskets from various materials.

Nasze standardy

Our standards

Firma LeaderTech Ltd. jest w stanie rozwiązać najtrudniejsze problemy związane z uszczelnianiem urządzeń przemysłowych. LeaderTech Ltd. posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarądzania oparty o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 obejmujący swoim zakresem: sprzedaż materiałów uszczelniających, produkcja uszczelek, szczeliw i pakietów uszczelniających, naprawy pomp i innych maszyn oraz armatury przemysłowej, obróbka skrawaniem, remonty armatury zabezpieczająco-regulacyjnej średniociśnieniowej i wysokościowej.

Firma Leadertech Ltd. posiada certyfikowanych spawaczy UDT oraz technologię spawalniczą na większość materiałów spotykanych w przemyśle.

Rozwój naszej firmy oraz samokształcenie kadry inżynierskiej, potwierdzone niezależnymi certyfikatami, powoduje wzrost jakości naszych usług oraz zaufanie wśród największych Zakładów Przemysłowych.

Nasz profesjonalizm potwierdza jednostka certyfikująca UDT CERT.

LeaderTech Ltd. Company is able to solve the most difficult problems connected with sealing industrial devices. LeaderTech Ltd. Has the implemented and certified Integrated Management System based on the requirements of the standards: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 and PN-EN 18001:2004, including selling sealing materials; geskets, seal packages and sealants manufacturing; repairs of pumps, other machinery and industrial valves; machining, renovation of medium and high-pressure securing-regulating machinery.

The welders who work in LeaderTech Ltd. Are certified by UDT and our welding technology is perfect for most common materials in industry.

Constant further development of our company and self-education of our engineering staff, proven by independent certificates, results in increasing the quality of our service and trust among the biggest industrial companies.

Our professionalism has been confirmed by the certification UDT CERT.